Va天堂国产馆91麻豆免费观看

Va天堂国产馆91麻豆免费观看

一小儿患此,肿硬作痛,小便涩滞,先用龙胆泻肝汤,小便顿利,又用活命饮一剂而消。一小儿十三岁吞酸,每食碗许,稍多则泻或腹胀,面色黄或青白,此脾肺虚,肝木所胜,用六君、干姜、柴胡、升麻,间佐以补中益气汤而痊。

毕姻后,唾痰体倦,发热作渴,此脾肺虚,不能生肾水,水泛而为痰,一小儿患此,服克治之药,致寒热腹膨,此肝脾疳症,先用五味异功散加柴胡、升麻,佐以九味芦荟丸,渐退,又用四味肥儿丸、五味异功散而消。 世传密陀僧散治惊气入心络不能语者,昔有人为野狼及犬蛇所惊,皆以此而安。

下后恶寒者,阳气虚也,用四君加炮干姜。一小儿跌扑腹痛,作呕恶心,气口脉大,此饮食停滞也,用保和丸二服,吐出酸食,恶寒发热,倦怠不食,此脾胃伤也,先用六君子汤,次用补中益气汤,间服而愈。

若瘀血凝结而不消,或不作脓者,用活命饮。 余谓脾气虚而肺气弱也,朝用补中益气汤,夕用五味异功散,元气渐复,乃佐以换肌消毒散寻愈。

余谓∶血气无亏,不必用药。余曰∶凡伤损之症,皆肝主之,故面色青而,切牙目直,皆属肝经血气亏损,风木翕合,火动而生风也,无风可祛,无痰可逐。

一小儿腿痈,内溃出脓碗许,实时颤振,面白汗出。神效解毒散治一切疮疡作痛不止,凡初起肿者,服之即消,已溃仍肿者,服之即退,已溃不解者,服之即愈。

Leave a Reply